/
  1. Aš ateisiu

From the album Kai ateina naktis